Ceny

Orientační cena nepodsklepeného rodinného domu EKORD bez DPH, postaveného na rovině při běžných podmínkách zakládání, splňujícího v běžých případech požadavky na dotaci z programu Nová zelená úsporám 350 resp. 500 tis. Kč, dodaného na klíč v základním standardu se v roce 2022 zvýšila v souvislosti se zdražováním výrobků, materiálů i práce a proto ji lze odhadnout u kvalitnějších dodavatelů od 36 tis. Kč za m2 zastavěné plochy (ZP), včetně DPH od 42 tis. Kč za m2 ZP. Při vyšším standardu cena snadno roste.

Uvedenou cenu lze snížit o výše uvedené dotace.

Naprostá většina cen domů nabízených v různých médiích, se týká domů, které nejenže nesplňují požadavky na dotace z programu Nová zelená úsporám, ale často ani závazné předpisy, někdy jsou bez spodní stavby, jinak by byla jejich cena obdobná.

Velikost ZP - první číslo v označení bungalovu EKORD

Závaznou cenu domu může určit pouze zvolený dodavatel podle konkrétní varianty a konkrétní parcely. U menších variant může být cena vyšší, jelikož část dodávky je stejná pro malé i velké domy. Kvalitnější firmy mívají ceny vyšší, méně kvalitní nižší. Nadstandardním vybavením, které má na cenu vliv výrazně vyšší než hrubá stavba, lze cenu zvýšit i dvojnásobně, svépomocnou výstavbou při základním standardu lze cenu výrazně snížit. S pomocí místních firem a řemeslníků (nejčastější případ svépomocné výstavby) může investor snížit cenu přibližně o třetinu, někdy i více.

Závazná cena části A dokumentace, kterou dodává autor architektonických řešení EKORD a konstrukčního systému EKORD - Ing. Marian Groch, činí 500 Kč/m2 ZP. U vícepodlažních objektů (nejčastěji přízemních se suterénem) se počítá cena za zastavěnou plochu dalšího podlaží (např. suterénu) zvlášť - za stejnou cenu. Přístřešky a prefabrikované garáže, které se pouze schematicky zakreslí do výkresu "situace", nebudou v části "A" dokumentace účtovány. V uvedené ceně lze zpracovat pro investora postupně, podle autorem odsouhlasených připomínek, maximálně 3 varianty řešení. Za každou další variantu již bude účtována pouze částka 150 Kč/m2 ZP.

Orientační cena části B dokumentace, kterou dodává projektant, bývá kolem 420 Kč/m2 ZP, ale u každé konkrétní realizace je nutno individuálně nacenit objekty mimo dům (přípojky, čističky, studny, přístřešky, atd) a rozdílné požadavky místních úřadů na rozsah dokumentace. Větší rozdíly mohou být např. v Praze s výrazně složitějšími podmínkami a u malých domů, protože část nákladů na projekt je u velkých i malých domů konstantní.

Orientační cena dokumentace ke stavebnímu povolení, sestávající z části A a části B, kterou jako celek "zastřešuje" projektant, bývá tedy kolem 920 Kč/m2 ZP a závazně je určí až projektant podle výše uvedených faktorů.

Autor není v současnosti plátcem daně a vyhrazuje si právo na změnu ceny.

 

Základní cenové úvahy 

Cena za dokumentaci samotného domu ke stavebnímu povolení činí cca 2,5% rozpočtových nákladů. Tržní cena (užitná hodnota) domu EKORD s dodrženou dokumentací bývá o mnoho desítek procent vyšší než rozpočtové náklady. Tržní ceny (užitná hodnota) plagiátů nedosahují často ani pořizovacích nákladů (dostatek příkladů k dispozici). Případ plagiátu, u něhož by úspora nákladů na originální dokumentaci nebyla mnohonásobně znehodnocena, není znám ani jeden (bez ohledu na možné právní důsledky).

Jen použití patentu na vytváření valbových střech šetří u typických domů EKORD větší částku, proti jiným konstrukčním řešením (např. z drahých ocelových konstrukcí), než je cena celé dokumentace ke stavebnímu povolení! Jiná konstrukční řešení navíc způsobují často znehodnocení a prodražení domu vnějšími i vnitřními sloupy a stěnami, dražším projektem, atd.

Změna geometrie střechy, kde by úžlabí a nároží (kromě kolmých koncových) nebyla rovnoběžná, což tvarově jednoznačně definuje střechy klasických domů EKORD, vede k tvarovým paskvilům, které nejsou přijatelné ani pro elementární estetické vnímání a jsou jasným porušením Autorského zákona.

Je zřejmé, že všechny konstrukce (základy, krovy, okna, dveře, krytiny, povrchové úpravy, instalace a pod.), kromě vnitřních a vnějších stěn a kromě systému vytápění, mohou být u architektonických řešení EKORD stejné i při použití jiných zděných konstrukčních systémů, např. cihlových, porobetonových, cementořískových, polystyrenových, liaporových, vápenopískovch, atd. Tyto jiné konstrukční systémy se však po stovkách realitzací a po mnohaletých zkušenostech s typickou architekturou domů EKORD neosvědčují, proto se s nimi do budoucna neuvažuje. Obvodové stěny a příčky se však podílejí na celkové ceně domu řádově 10 %, takže pro jejich volbu není zásadní ani cena, ani pracnost, ani doba výstavby, ale kvalita - ekologická, estetická, tepelná, akustická, požární, atd., a ta je v jasné většině parametrů na straně konstrukcí EKORD. Nicméně základní materiál - betonové skořepinové tvárnice, sádrové tvárnice, parozábrana a tep. izolace - na 1 m2 obvodové stěny EKORD lze pořídit i za ceny nižší, než u běžně používaných materiálových variant. Není pochyb, že tepelný odpor stěn EKORD R = 7 až 8 m2K/W (podle varianty) snižuje cenu vytápěcího systému a náklady na vytápění proti většině jiných systémů. Z uvedeného vyplývá, že na rozpočtovou cenu domu EKORD má použití jiného konstrukčního systému vliv spíše negativní a často s výrazně nižší kvalitou stěn. Ceny domů EKORD lze snížit zjedodušením tvaru až na obdélník o cca 7% a o dalších 5 až 10% redukcí přesahů střech a velikostí oken. To však je již jiné bydlení a je třeba velmi dobře zvážit, jestli místo kvality nezredukovat plochu domu, nevěnovat více času výběru dodavatelů, nebo se vzdát dodávky na klíč.

V současnosti již není pro většinu stavebníků dilematem, jestli má smysl použít pasivní konstrukce EKORD proti předchozím nízkoenergetickým.

Pořizovací cena 1 m2 podlahové plochy (PP) vychází u přízemních domů EKORD levněji, než u podkrovních (stejný projektant, stejný dodavatel). Tento rozdíl není velký a může ho zvrátit potřeba hlubokých základů ve svahu, které nejsou efektivně využity pro případný suterén s hospodářským zázemím, garážováním, příp. i fitcentrem, pracovnou, atd. Ekonomii přízemních domů s větší plochou krytiny zhoršují i dražší krytiny (např. břidlice). I tak je však bydlení v jedné úrovni, bez schodů mezi hlavními místnostmi bytu skoro vždy kvalitnější. Nižší cena za 1 m2 PP je u domů EKORD umožněna velmi levnou konstrukcí střechy z vazníků, které řeší současně nosnou konstrukci stropu i krovu, mají jednoduchou a levnou montáž i zatepleni, šetří nosné stěny a sloupy (vč. základů), drahé konstrukce schodišť, lešení, atd. a v neposlední řadě umožňují i levnější a kvalitnější obvodové stěny. Vyšší kvalita a vyšší ekonomická (morální) životnost volně řešitelného půdorysu přízemí, s velkými přesahy před okny obytných místností a před vstupem, jsou navíc. Zanedbatelné vůbec není ani promítnutí delší ekonomické životnosti domů a konstrukcí EKORD - např. o třetinu proti běžným domům - do ceny investice. Je to zejména z důvodu nesrovnatelně snažších případných úprav půdorysů bez svislých nosných konstrukcí, jakož i kvůli parametrům tepelně izolační obálky, které předvídají budoucí ceny energií, atd., ale především celkovým architektonickým řešením, které vychází z priorit bydlení budoucích desetiletí - pohodlí, soukromí, zeleň, atd.

Jiné srovnání cen platí pro dřevostavby, kde strukturu cen ovlivňuje vyšší podíl materiálových nákladů a nižší podíl pracnosti. Dnešní ceny dřevostaveb jsou srovnatelné s domy EKORD, jejichž tepelně technické principy jsou od dřevostaveb odvozeny. Při obdobných cenách však mají konstrukce stěn EKORD vyšší kvalitu ve většině základních parametrů a proto jsou dnes výhodnější ve většině případů. Hlavní výhodou zděných konstrukcí EKORD proti dřevostavbám je jejich nesrovnatelně menší zranitelnost, a to zejména přetrvávající nedostatečnou kvalitou řemeslných prací, které mohou vést až k jejich fatálnímu znehodnocení např. dřevomorkou. Se zvyšováním cen práce a energie budou kvalitní dřevostavby stále více konkurovat vyšší kvalitě konstrukcí EKORD nižší cenou méně pracných konstrukcí, možností lepší kontroly kvality prefabrikátů ve výrobních halách i větším potenciálem obvodových stěn pro zvyšování tepelného odporu. Týká se to zejména přízemních dřevostaveb, protože stropní konstrukce dřevostaveb jsou dražší i horší, než u silikátových stropů zděných systémů a představují hlavní komparativní nevýhodu dřevostaveb. Až docílí konstrukce z dřevostaveb (bez nadměrné chemizace látkami, které jsou dnes považovány za nezávadné, stejně jako kdysi - DDT, močovinoformaldehydová pojiva, pentachlorfenoly, dvojchromany, bifenyly, ftaláty, retardéry hoření, atd., atd.) lepšího poměru cena / kvalita, než konstrukce EKORD, pak tyto objektivně skončí. S ohledem na sílící trend zelených domů, které nabízejí budoucím generacím největší šance na trvale udržitelný rozvoj, a které zřejmě nebudou výhodou dřevostaveb, lze budoucí vývoj předpovídat velmi těžko. Nejspíše to bude konvergence nejekologičtějších systémů, výrobků, materiálů, atd.