Ceny

Orientační cena nepodsklepeného rodinného domu EKORD bez DPH, postaveného na rovině při běžných podmínkách zakládání, splňujícího v běžých případech požadavky na dotaci z programu Nová zelená úsporám 300 resp. 450 tis. Kč, dodaného na klíč v základním standardu se v roce 2018 zvýšila v souvislosti se zdražováním výrobků, materiálů i práce a proto ji lze odhadnout u kvalitnějších dodavatelů od 28 tis. Kč za m2 zastavěné plochy (ZP), včetně DPH od 33 tis. Kč za m2 ZP. Při vyšším standardu cena snadno roste.

Uvedenou cenu lze snížit o výše uvedené dotace.

Naprostá většina cen domů nabízených v různých médiích, se týká domů, které nejenže nesplňují požadavky na dotace z programu Nová zelená úsporám, ale často ani závazné předpisy, někdy jsou bez spodní stavby, jinak by byla jejich cena obdobná.

Velikost ZP - první číslo v označení bungalovu EKORD

Závaznou cenu domu může určit pouze zvolený dodavatel podle konkrétní varianty a konkrétní parcely. U menších variant může být cena vyšší, jelikož část dodávky je stejná pro malé i velké domy. Kvalitnější firmy mívají ceny vyšší, méně kvalitní nižší. Nadstandardním vybavením, které má na cenu vliv výrazně vyšší než hrubá stavba, lze cenu zvýšit i dvojnásobně, svépomocnou výstavbou při základním standardu lze cenu výrazně snížit. S pomocí místních firem a řemeslníků (nejčastější případ svépomocné výstavby) může investor snížit cenu přibližně o třetinu, někdy i více.

Závazná cena části A dokumentace, kterou dodává autor architektonických řešení EKORD a konstrukčního systému EKORD - Ing. Marian Groch, činí 500 Kč/m2 ZP. U vícepodlažních objektů (nejčastěji přízemních se suterénem) se počítá cena za zastavěnou plochu dalšího podlaží (např. suterénu) zvlášť - za stejnou cenu. Přístřešky a prefabrikované garáže, které se pouze schematicky zakreslí do výkresu "situace", nebudou v části "A" dokumentace účtovány. V uvedené ceně lze zpracovat pro investora postupně, podle autorem odsouhlasených připomínek, maximálně 3 varianty řešení. Za každou další variantu již bude účtována pouze částka 150 Kč/m2 ZP.

Orientační cena části B dokumentace, kterou dodává projektant, bývá přibližně o třetinu levnější než část A, tedy kolem 350 Kč/m2 ZP, ale u každé konkrétní realizace je nutno individuálně nacenit objekty mimo dům (přípojky, čističky, studny, přístřešky, atd) a rozdílné požadavky místních úřadů na rozsah dokumentace. Větší rozdíly mohou být např. v Praze s výrazně složitějšími podmínkami a u malých domů, protože část nákladů na projekt je u velkých i malých domů konstantní.

Orientační cena dokumentace ke stavebnímu povolení, sestávající z části A a části B, kterou jako celek "zastřešuje" projektant, bývá tedy kolem 850 Kč/m2 ZP a závazně je určí až projektant podle výše uvedených faktorů.

Autor není v současnosti plátcem daně a vyhrazuje si právo na změnu ceny.

 

Základní cenové úvahy 

Cena za dokumentaci samotného domu ke stavebnímu povolení činí cca 3% rozpočtových nákladů. Tržní cena (užitná hodnota) domu EKORD s dodrženou dokumentací bývá o mnoho desítek procent vyšší než rozpočtové náklady. Tržní ceny (užitná hodnota) plagiátů nedosahují často ani pořizovacích nákladů (dostatek příkladů k dispozici). Případ plagiátu, u něhož by úspora nákladů na originální dokumentaci nebyla mnohonásobně znehodnocena, není znám ani jeden (bez ohledu na možné právní důsledky).

Jen použití patentu na vytváření valbových střech šetří u typických domů EKORD větší částku, proti jiným konstrukčním řešením (např. z drahých ocelových konstrukcí), než je cena celé dokumentace ke stavebnímu povolení! Jiná konstrukční řešení navíc způsobují často znehodnocení a prodražení domu vnějšími i vnitřními sloupy a stěnami, dražším projektem, atd.

Změna geometrie střechy, kde by úžlabí a nároží (kromě kolmých koncových) nebyla rovnoběžná, což tvarově jednoznačně definuje střechy klasických domů EKORD, vede k tvarovým paskvilům, které nejsou přijatelné ani pro elementární estetické vnímání a jsou jasným porušením Autorského zákona.

Je zřejmé, že všechny konstrukce (základy, krovy, okna, dveře, krytiny, povrchové úpravy, instalace a pod.), kromě vnitřních a vnějších stěn a kromě systému vytápění, mohou být u architektonických řešení EKORD stejné i při použití jiných zděných konstrukčních systémů, např. cihlových, porobetonových, cementořískových, polystyrenových, liaporových, vápenopískovch, atd. Tyto jiné konstrukční systémy se však po stovkách realitzací a po mnohaletých zkušenostech s typickou architekturou domů EKORD neosvědčují, proto se s nimi do budoucna neuvažuje. Obvodové stěny a příčky se však podílejí na celkové ceně domu řádově 10 %, takže pro jejich volbu není zásadní ani cena, ani pracnost, ani doba výstavby, ale kvalita - ekologická, estetická, tepelná, akustická, požární, atd., a ta je v jasné většině parametrů na straně konstrukcí EKORD. Nicméně základní materiál - betonové skořepinové tvárnice, sádrové tvárnice, parozábrana a tep. izolace - na 1 m2 obvodové stěny EKORD lze pořídit i za ceny od 1200 Kč bez DPH, na 1 m2 příčky od 420 Kč bez DPH a protože sádrové tvárnice příček a vnitřní vrstvy obvodových stěn nepotřebují vnitřní omítky, jsou stěny EKORD srovnatelné i z hlediska pracnosti a lepší z hlediska doby výstavby (kvůli minimální zabudované vlhkosti). Není pochyb, že tepelný odpor stěn EKORD R = 7 až 8 m2K/W (podle varianty) snižuje cenu vytápěcího systému a náklady na vytápění proti většině jiných systémů. Z uvedeného vyplývá, že na rozpočtovou cenu domu EKORD má použití jiného konstrukčního systému vliv spíše negativní a často s výrazně nižší kvalitou stěn. Ceny domů EKORD lze snížit zjedodušením tvaru až na obdélník o cca 7% a o dalších 5 až 10% redukcí přesahů střech a velikostí oken. To však je již jiné bydlení a je třeba velmi dobře zvážit, jestli místo kvality nezredukovat plochu domu, nevěnovat více času výběru dodavatelů, nebo se vzdát dodávky na klíč.

Častým mylným argumentem dodavatelů konstrukcí tenčích obvodových stěn (nejvíce u dřevostaveb) je ušetření např. 10 m2 podlahové plochy, což by měla být úspora např. 250 tis. Kč. I laikovi je však po jednoduché úvaze jasné, že větší tloušťka stěn ubírá plochu zahrady, která je za zcela jinou cenu než podlahová plocha. Zvyšují se pouze, a to ještě nepřímoúměrně náklady na větší plochu spodní stavby a střechy, takže u průměrného domu EKORD se zastavěnou plochou kolem 170 m2vychází zdražení rozpočítané na 1m2 obvodové stěny orientačně 300 Kč. Tato částka většinou nepostačuje ani na dorovnání rozpočtových nákladů, natož na lepší poměr cena/kvalita. Tyto výpočty nejsou jednoduché ani jednoznačné, ale je při nich třeba přihlédnout přinejmenším k degradaci tepelně izolační vrstvy tepelnými mosty, což je např. u zmíněných (a tepelně v principu výborných) dřevostaveb - min. čtvrtina, takže rozdíl v ekvivalentních tloušťkách je menší, než tito dodavatelé zpavidla uvažují.

V současnosti je pro mnoho stavebníků dilematem, jestli má smysl použít pasivní konstrukce EKORD proti předchozím nízkoenergetickým. U průměrného domu EKORD se ZP kolem 170 m2 jsou vyšší náklady na izolace střechy, stěn a podlahy o cca 110 tis. Kč, na lepší otvorové výplně o cca 50 tis. Kč, na větší tloušťky konstrukcí cca o 30 tis. Kč. Je problém zahrnovat do zvýšení ceny za tepelné čerpadlo (TČ), které se již u posledních japonských inverterových TČ vyplatí od některých dodavatelů i u pasivních domů EKORD, natož u nízkoenergetických, přičemž velký vliv na návratnost investice má již u takto izolovaných domů příprava teplé vody. Každý odborník rovněž potvrdí, že bez nuceného větrání nelze zajistit při použití dnešních těsných otvorových výplní ani zdaleka alespoň minimální hygieniky doporučovanou výměnu vzduchu. Nucené větrání je však již bez rekuperace nesmyslem a je jediným vyhovujícím řešením i pro nízkoenergetické domy. Obdobná situace je u venk. žaluzií a správných detailů zabudování otvorových výplní, bez kterých je konstrukční řešení nevyhovující u jakýchkoliv konstrukcí, což je, bohužel, naprosto převažující realita dnešní výstavby. Kromě zvýšených nákladů však nutno uvažovat u pasivní varianty se sníženými náklady na rovnocenný vytápěcí systém a zejména s nižšími náklady na energie po desetiletí užívání. Dotace 300 resp. 450 tis. Kč za dosažení pasivního standardu už zvýšené investice na pasivní dům dostatečně opodstatňují. Hlavním problémem tak může být dosažení příslušné vzduchotěsnosti, kterou je třeba doložit objektivním měřením, což se již u pasivních konstrukcí EKORD mnohokrát podařilo jak firmám, tak i svépomocí. Většina dodavatelů v posledním období však bere vzduchotěsné konstrukce u domů EKORD zodpovědně a přibývají i zkušenosti s prováděním nejsložitějších detailů. Takže s kvalitními dodavateli se pasivní domy EKORD vyplatí. V každém případě však není rozumné u domů EKORD používat horší výplně otvorů a menší tl. izolací v podlahách a stěnách, což by již šlo dodatečně těžko zachránit. Lepší je o několik m2 zmenšit dům, nebo šetřit na dodatečně vyměnitelných konstrukcích a zařizovacích předmětech. Rozdíly v cenách kuchyní a koupelen bývají běžně ve statisících korun!

Pořizovací cena 1 m2 podlahové plochy (PP) vychází u přízemních domů EKORD levněji, než u podkrovních (stejný projektant, stejný dodavatel). Tento rozdíl není velký a může ho zvrátit potřeba hlubokých základů ve svahu, které nejsou efektivně využity pro případný suterén s hospodářským zázemím, garážováním, příp. i fitcentrem, pracovnou, atd. Ekonomii přízemních domů s větší plochou krytiny zhoršují i dražší krytiny (např. břidlice). I tak je však bydlení v jedné úrovni, bez schodů mezi hlavními místnostmi bytu skoro vždy kvalitnější. Nižší cena za 1 m2 PP je u domů EKORD umožněna velmi levnou konstrukcí střechy z vazníků, které řeší současně nosnou konstrukci stropu i krovu, mají jednoduchou a levnou montáž i zatepleni, šetří nosné stěny a sloupy (vč. základů), drahé konstrukce schodišť, lešení, atd. a v neposlední řadě umožňují i levnější a kvalitnější obvodové stěny. Vyšší kvalita a vyšší ekonomická (morální) životnost volně řešitelného půdorysu přízemí, s velkými přesahy před okny obytných místností a před vstupem, jsou navíc. Zanedbatelné vůbec není ani promítnutí delší ekonomické životnosti domů a konstrukcí EKORD - např. o třetinu proti běžným domům - do ceny investice. Je to zejména z důvodu nesrovnatelně snažších případných úprav půdorysů bez svislých nosných konstrukcí, jakož i kvůli parametrům tepelně izolační obálky, které předvídají budoucí ceny energií, atd., ale především celkovým architektonickým řešením, které vychází z priorit bydlení budoucích desetiletí - pohodlí, soukromí, zeleň, atd.

Jiné srovnání cen platí pro dřevostavby, kde strukturu cen ovlivňuje vyšší podíl materiálových nákladů a nižší podíl pracnosti. Dnešní ceny dřevostaveb jsou srovnatelné s domy EKORD, jejichž tepelně technické principy jsou od dřevostaveb odvozeny. Při obdobných cenách však mají konstrukce stěn EKORD vyšší kvalitu ve většině základních parametrů a proto jsou dnes výhodnější ve většině případů. Hlavní výhodou zděných konstrukcí EKORD proti dřevostavbám je jejich nesrovnatelně menší zranitelnost, a to zejména přetrvávající nedostatečnou kvalitou řemeslných prací, které mohou vést až k jejich fatálnímu znehodnocení např. dřevomorkou. Se zvyšováním cen práce a energie budou kvalitní dřevostavby stále více konkurovat vyšší kvalitě konstrukcí EKORD nižší cenou méně pracných konstrukcí, možností lepší kontroly kvality prefabrikátů ve výrobních halách i větším potenciálem obvodových stěn pro zvyšování tepelného odporu. Týká se to zejména přízemních dřevostaveb, protože stropní konstrukce dřevostaveb jsou dražší i horší, než u silikátových stropů zděných systémů a představují hlavní komparativní nevýhodu dřevostaveb. Až docílí konstrukce z dřevostaveb (bez nadměrné chemizace látkami, které jsou dnes považovány za nezávadné, stejně jako kdysi - DDT, močovinoformaldehydová pojiva, pentachlorfenoly, dvojchromany, bifenyly, ftaláty, retardéry hoření, atd., atd.) lepšího poměru cena / kvalita, než konstrukce EKORD, pak tyto objektivně skončí. S ohledem na sílící trend zelených domů, které nabízejí budoucím generacím největší šance na trvale udržitelný rozvoj, a které zřejmě nebudou výhodou dřevostaveb, lze budoucí vývoj předpovídat velmi těžko. Nejspíše to bude konvergence nejekologičtějších systémů, výrobků, materiálů, atd.